Llanynys Community Council

Cyngor Cymuned Llanynys Community Council

Mae Cyngor Cymuned Llanynys yn cwmpasu ardaloedd Llanynys, Rhewl a cyrion Bontuchel.

Mae`r plwyf wedi ei leoli ar wasdadir Dyffryn Clwyd rhwng afonydd Clywedog a Clwyd.

Mae oddeutu  800  o fobol yn byw yn y plwyf.

Mae`r Cyngor Cymuned yn gorff etholedig o 9 cynghorydd s`yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, sy`n gweithio`n ddi-dal ac yn  hollol wirfoddol er budd y gymdogaeth maent yn byw ynddo yn ogystal a buddianau y trigolion lleol.

Rydym yn cyfarfod bob yn ail fis, ar yr ail Nos Fawrth, am 7:30 yn Ysgol Rhewl.

Mae gennym gaderiydd etholedig, is-gadeirydd a chlerc sy`n gyfrifol am gadw cofnodion a gohebiaeth. Bydd ein cynghorydd sirol hefyd yn bresennol yny ein cyfarfodydd.

Yn ystod ein cyrfarfodydd byddwn yn ymdrin a materion lleol sydd o bwys i`r gymuned- megis llwybrau cyhoeddus, ffyrdd, draeniaid, adeiladau, a unrhyw gwynion byddwn wedi ei dderbyn gan y cyhoedd .

Byddwn yn rhoi barn ar geisiadau cynllunio cyn danfon ein sylwadau i`r Cyngor Sirol.

Rydym yn gosod precept bob blwyddyn ac yn cyfrannu tuag at gynnal a chadw y Pafiliwn ar maes chwarae, a cae chwarae` plant, yn ogystal a rhoi arian i goffrau`r ysgol leol. Byddwn yn achlysurol yn derbyn ymwelwyr i`r cyfarfodydd megis ein Plismon cymunedol neu ein A.S. lleol.

Cynhelir y pwyllgorau i gyd yn y Gymraeg ac mae croeso i unrhyw un  o`r cyhoedd fod yn bersennol yn y cyfarfodydd.

The council compasses a rural area from Llanynys towards  Rhuthin, Llandyrnog and Bontuchel, in the very heart of the Vale of Clwyd.

We are an elected body of 9 councillors from all walks of life who work tirelessly and voluntarily form the good and betterment of the people we represent.

We meet every other month on the second Tuesday at 7:30 at Rhewl school.

We have an elected chairman and vice chairman and a clerk who deals with all our correspondence.

Our local county councillor is also present at our meetings. We discuss many things from roads, footpaths, buildings, to giving views and comments on planning applications before they are sent before the full county council.

Occasionally, we are visited by our local Community Policeman or our local M.P.

Every spring we set a precept and we also contribute towards the upkeep of the Pavilion and playing fields and the children’s play area, as well as giving the  local school a contribution.

Members of the public are welcomed to come and attend our meetings.